ผมลงเมื่อกี้นี้
มีเครื่องหนึ่งรันผ่าน

แต่


อีก 9 เครื่องที่เหลือทำไมไม่ผ่านอ่ะครับ
มันขึ้นมาว่า

Error : CORE(s) FILE MISSING :: ATHC