ผมจะไม่พูดถึงในส่วนของโปรแกรม Netcut นะครับ
แต่จะพูดในส่วนของโปรแกรมป้องกันแทน


การป้องกัน Netcut

กรณีที่ใช้อุปกรณ์ SGC ia Internet Room service สามารถป้องกันการ Cut off จากโปรแกรม Netcut ได้ และ
ป้องกันการ Cut off จากโปรแกรม Netcut ได้ นำโปรแกรม Antinetcut ไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบ LAN ทั้งหมด


สามารถ Download โปรแกรม Antinetcut ได้ที่
http://www.download.com/Anti-Netcut/...-10584471.html

การตรวจสอบ และค้นหา ว่าใครเป็นผู้ใช้ Netcut ในระบบ LAN และ Wireless

เมือติดตั้งโปรแกรม Anti Netcut เรียบร้อยแล้ว จะมี Icon รูปคล้ายไก่ ที่ Task Bar


คลิกขวาเลือก Who is using Netcut


โปรแกรมจะทำการ Scan หาผู้ใช้งาน Netcut


จะปรากฏ IP หรือ Physical Address (MAC Address) ผู้ใช้ Netcut ในระบบ ก็ทำให้สามารถค้นหาผู้ใช้งาน Netcut ได้
โดย Internet Room Service Monitor หรือ ค้นหาผู้ใช้งานตาม IP หรือ MAC Address ดังกล่าว หรือไปแจ้งให้กับผู้ดูแลหรือให้บริการหอพักดังกล่าวก็ได้ครับ


พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา 10 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำการของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ
ชะลอ ขัดขวาง หรือ รบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ


ถ้าเป็นผมจะไล่ดูว่า ip ที่ใช้ net cud ทำให้เน็ตห้องเราหลุดมัน ip ห้องไหน

จากนั้นแจ้งผู้ให้บริการ หรือเจ้าของหอพักนั้นๆครับ
:008: