สำหรับร้าน Cyber Cafe ที่มีการแยก Internet และ Game นะครับ เพื่อทำการ config Clark Connect หรือ ระบบอื่นๆ ที่ใช้

TCG Network Server
203.144.224.66
203.144.224.67
203.144.224.110
203.144.224.111
203.144.224.112
203.144.224.113
203.144.224.114
203.144.224.117
203.144.224.118
203.144.224.119
203.144.224.120