PDA

View Full Version : CyberGames Network Shoutbox System - กล่องข้อความCyl3el2Clashel2
28-10-2010, 09:40 PM
เงื่อนไขการใช้งาน ระบบ Cybergames Shoutbox System จะทำให้ท่านสามารถส่ง Message ให้ทุกคนได้เห็น Message ของท่านในหน้าต่าง Channel ของทุก Channel ในระบบ Cybergames Network โดยคิดค่าบริการครั้งละ 9 บาท / 1 Message โดยจะมีการแสดงผลของ Message ดังนี้ - หากไม่มีผู้ใช้บริการทำการ Send Message ต่อจากท่าน Message ของท่านจะแสดงผลอยู่ตลอดเวลาในระบบ Cybergames Shoutbox System - หากมีผู้ใช้บริการทำการ Send Message ต่อจากท่าน Message ของท่านจะแสดงผลเป็นเวลา 1 นาที ต่อ 1 Message - ท่านสามารถเลือกซื้อ Item ได้จากระบบ Item Mall ที่ Cybergames Network Refill Center (http://profile.playcybergames.com/ItemMall/ItemList.aspx) หลังจากทำการซื้อ Item Mall เสร็จแล้ว ท่านจะสามารถส่ง Message (http://profile.playcybergames.com/Profile/ShoutboxSend.aspx) ได้เลยทันที หรือกด Link Shoutbox ด้านซ้ายมือจาก Menu ในหน้า Profile (http://profile.playcybergames.com) ของระบบ Cybergames Network * หมายเหตุ * - ทาง CyberGames Network ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการและการให้บริการ Cybergames Shoutbox System โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - Message ที่ใช้จะต้องเป็นข้อความสุภาพ ไม่สร้างความแตกแยก หรือยุยงส่งเสริมในทางไม่ดีต่างๆ ไม่ผิดศีลธรรมและไม่ผิดกฏหมายข้อใดทั้งสิ้น